lördag 7 september 2013

Geologi-touren del 1- Jordartslära

Jordartslära är viktigt på många vis. Vi kan med hjälp av den ta reda på historia och samtidigt veta hur marken kommer bete sig vid skyfall, om den fungerar som underlag till en väg mm.

En jordart består av mineralkorn och organiska partiklar med större eller mindre hålrum mellan sig, porositet. 
Jordmånen är det översta skiktet som beror på underlagets sammansättning, klimat samt topografi. 

För att identifiera en jordart ska du förutom att kunna namnge den även ange sorteringsgraden. Sorterad, ofullständigt sorterad eller osorterad.
Bland det viktigaste är att kunna se vad jordarten du har framför dig har för partikelsammansättning. Detta är starkt sammankopplat till jordartens egenskaper. Den partikelstorlek som dominerar i en jordart bestämmer partikelsammansättningen.
  • Kohesion (mindre än 0,06mm ler-silt) Partiklarna är bundna med kohesionskrafter vilket innebär låg permeabilitet(genomsläpplighet för vätska/gas), hög porositet samt hög vattenhållande förmånga. Massrörelsen sker genom skred eller jordflytning. Kan övermättas och är då mycket tjälfarlig. Hög kapillär stighöjd, ej lämplig runt hus eller som underlag till vägar mm.
  • Friktion: (mer än 0,06mm sand-sten) Raka motsatsen i stigande led. Är mycket genomsläpplig, har låg porositet och låg vattenhållande förmåga. Massrörelsen sker genom ras. Låg kapillär stighöjd. Vid storlekar  > 2 mm är den kapillära stighöjden väldigt låg, endast ett par cm. Bra att veta vid dräneringar av hus och uppfarter.
Mellangrus
Fingrus
Grovsand
(sorterad, friktion)
Grovsand
Mellansand
Finsand
(sorterad, friktion)
Finsand (sorterad, friktion)
Silt
Ler
(sorterad, kohesion)
Sandigt Grus - mest grus, ofullständigt sorterad, friktion
Siltig Sandig morän - mest sand, osorterad, friktion
Sandig Siltig morän - mest silt, osorterad, kohesion (detta prov var lite utav en tolkningsfråga)
Moränlera - >15%ler, osorterad, kohesion
Sandig Siltig morän - mest silt, osorterad, kohesion 
Tog ingen bild på vitmossetorv, gyttja samt lera men en beskrivning av dessa tre jordarter kommer här.
  • Torv är sedentära (icke transporterade) jordarter som har tillkommit av torr icke-oxiderad nedbrytning under lång tid. Tydliga organiska, fibrösa spår av ex rötter, mossa, kvistar och vass. 
  • Gyttjan är en postglacial sedimentär (transporterad) jordart som består av mer eller mindre nedbrutna organiska rester som främst avsatts på botten av sjöar. 
  • Leran är en postglacial sedimentär jordart som består av vittrat berg och jord i avrinningsområden.
Moränen är den vanligaste jordarten i Sverige, sedimentär och avsatt direkt från isen, Glacial och ofta kantig pga isens nötning. För att en jordart ska kallas morän måste lerhalten överstiga 5%. 
Är lerhalten över 15% har vi en Moränlera. Väldigt viktigt inom byggnad att veta lerhalten.

Tyda skillnad silt vs ler? 
Silt dammar inte lika mycket, är lite slätare, bildar inte klumpar lika lätt som ler samt har svårare att falla. 

Det var lite jordartslära det. Hoppas det var lagom med fakta. :)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Hej där!
Lämna gärna en mening eller två så blir jag väldans glad.
Ha en strålande dag!